KUIDAS SURMA REGISTREERIDA

KUIDAS SURMA REGISTREERIDA
Alates 1.07.2019 muutus Eestis surma registreerimise kord.

Arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt. Üldjuhul teab arst lahkunu Eesti isikukoodi ja edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse, kus registreeritakse surm automaatselt. Sellisel juhul ei ole lahkunu lähedasel vaja perekonnaseisuasutuses (kohalikus omavalitsuses) surma registreerida. Ka esmase surmatõendi väljastab tervishoiuasutus.

SURMATÕENDI VÄLJASTAMINE

Kui andmed isiku surma kohta on edastanud rahvastikuregistrisse tervishoiutöötaja, saab lahkunu lähedane esmase surmatõendi arsti käest. Ainult erandjuhtudel, kui surma registreerib perekonnaseisuasutus, annab esmase surmatõendi perekonnaseisuasutus. Surmatõendi esmakordne väljastamine on tasuta. Surnult sündinud lapse surma rahvastikuregistris ei registreerita ega väljastata ka surmatõendit, surma tõendab ja matmist võimaldab arstlik surmateatis. Juhul kui olete surmatõendi kaotanud või vajate seda välisriiki esitamiseks võõrkeeles (inglise, saksa, prantsuse keeles; koos mitmekeelse standardvormiga või CIEC-vormil), saate uue korduva tõendi taotleda, esitades avalduse teile sobivale maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele või Eesti välisesindusele. Tõendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõivu suurus kohalikust omavalitsusest väljastatava tõendi eest on 10 eurot, Eesti välisesindusest väljastatava tõendi riigilõiv on 20 eurot. Mitmekeelse standardvormi väljastamise eest koos surmatõendiga tuleb tasuda riigilõivu 20 eurot dokumendi eest. Täpsema info saamiseks võtke ühendust teile sobiva maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse või Eesti välisesindusega.

KUI INIMENE SURI VÄLISMAAL

Eesti kodaniku või määratlemata kodakondsusega inimese surm on vaja registreerida välisriigi vastavas ametiasutuses (tavaliselt perekonnaseisuasutuses). Kui surnukehal on vägivalla tundemärgid, võib surma registreerimisele eelneda politseijuurdlus ning lahkamine. On riike, kus lahatakse kõik välismaalastest (välisriikide kodanikest) surnud (nt Tai). See tähendab, et surmatunnistuse väljaandmine võib sellevõrra kauem aega võtta (u 1 nädal kuni kuu või sõltuvalt asjaoludest ka kauem).

KUI VÄLISRIIGI KODANIK SURI EESTIS

Eestis surnud välisriigi kodaniku surmast teavitatakse surnu kodakondsusriigi välisesindust. Lahkunu lähedastele väljastab surma fakti tuvastanud tervishoiuasutus esmase eestikeelse surmatõendi juhul, kui välisriigi kodanikul on olemas Eesti isikukood. Kui välisriigi kodanikul Eesti isikukood puudub, väljastab tervishoiuasutus lahkunu lähedasele eestikeelsed surma fakti ja surma põhjust fikseerivad surma dokumendid.

SURMA INFO KÜSIMINE

Rahvastikuregistrist on võimalik surmainfo küsimise teenusega pärida infot, kas inimene on surnud. Päringu tegemiseks on vaja teada inimese isikukoodi või nime (soovi korral ka sünniaega). Surmainfo (kuupäev) väljastatakse pärast 01.07.2010 surnud inimeste kohta.